آخرین خبرها

نام پسران ایرانی

نامهاي اصيل پسران ايران 

۱ اشکان بنيانگذار سلسله اشکانيان
۲ افشار شريک، معاون، رفيق
۳ ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
۴ اخـگر پاره آتش
۵ ادیشه نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ
۶ اَرتاریا پسر خشایارشاه
۷ اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
۸ اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
۹ اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی
۱۰ اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
۱۱ اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
۱۲ اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
۱۳ اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان
۱۴ اردلان  
۱۵ اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
۱۶ اَردین راستین و بزرگوار
۱۷ اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
۱۸ ارژنگ يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
۱۹ ارسلان شير
۲۰ اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
۲۱ ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
۲۲ ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
۲۳ ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
۲۴ ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
۲۵ ارشکان کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني
۲۶ ارشيا تخـت
۲۷ اسفنديار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۲۸ اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
۲۹ اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
۳۰ اشکان شاهان سلسله اشکانیان
۳۱ افشين نام سردار ايراني
۳۲ اميد آرزو
۳۳ امير شاه
۳۴ اُمید در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
۳۵ انوش جاودانه
۳۶ انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
۳۷ اوتانا هم پیمان داریوش اول
۳۸ اوراش فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران
۳۹ اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
۴۰ اُوَرَش پسر اردشیر سوم
۴۱ اورنگ ادراک
۴۲ ايرج نام يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۴۳ آئیریک نیای یازدهم زرتشت
۴۴ آئین کیش – راه و روش
۴۵ آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
۴۶ آبتين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون
۴۷ آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
۴۸ آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش
۴۹ آتروترسه پسر اسفندیار
۵۰ آترونوش آذرنوش – پاکدین زرتشتی
۵۱ آترين نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ
۵۲ آتـش آتـش
۵۳ آذين نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين،  تـزيـين و آرايش
۵۴ آراد نام فرشته اي
۵۵ آرام ساکت
۵۶ آرآسب نام کورش اول
۵۷ آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ
۵۸ آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
۵۹ آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
۶۰ آرتامن از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا
۶۱ آرتان نام پدر زن داريوش کبـير
۶۲ آرتين نام هفتمين پادشاه ماد
۶۳ آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
۶۴ آرشام بسيار نيرومند،   پدر بزرگ داريوش کبـير
۶۵ آرمان هـدف
۶۶ آرمين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
۶۷ آروکو فرزند کوروش هخامنشی
۶۸ آريا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
۶۹ آرياداد برخواسته از نسل آريا – داده شده آريايي
۷۰ آريامس آرياي بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
۷۱ آريامنش داراي خلق و خوي آريايي،   نام پسر داريوش
۷۲ آريامهر دارنده مهر – از سرداران داريوش سوم
۷۳ آريانا منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي
۷۴ آرين مربوط به نژاد آريا
۷۵ آريوداد ايرانداد اوستا
۷۶ آريومهر از سرداران داريوش سوم
۷۷ آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
۷۸ آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
۷۹ آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در ۲۶۰۰ سال پیش – نیای داریوش
۸۰ آریاز راهنما و راهبر – نامی اوستایی
۸۱ آریانا متعلق به نسل آریا
۸۲ آزاد آزاد
۸۳ آويژه خاص و خالص،   پاک و پاکيزه
۸۴ آيوت يکي از بهدينان در فروردين يشت
۸۵ آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
۸۶ بابک بابک خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان
۸۷ باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
۸۸ باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني
۸۹ بامداد پدر مزدک – آغاز صبح
۹۰ بامشاد نام نوازنده نامي دوران ساسانيان
۹۱ بامين  
۹۲ باوَند از سپهبدان مازندران
۹۳ برتهم از سرداران نامي ايران
۹۴ برديا  – برديه نام يک شاهزاده(برادر کمبودجيه پسر کوروش)ر
۹۵ برزن نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب
۹۶ برسام به معنای آتش بزرگ – از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني
۹۷ برنا جوان
۹۸ بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
۹۹ بروسا پدر بهرام – از موبدان یزد
۱۰۰ بزرگمهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۱۰۱ بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
۱۰۲ بکتاش شاه خوارزم
۱۰۳ به آئين به دين
۱۰۴ به رَوِش نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی
۱۰۵ بهبد نگهبان
۱۰۶ بهداد نیک آفریده شده
۱۰۷ بهراد  
۱۰۸ بهرام مريخ، يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۱۰۹ بهرنگ رنگ نيک
۱۱۰ بهروز روز خوب و نيک
۱۱۱ بهزاد کسي که به نيکي زاده شده
۱۱۲ بهمن يازدهمين ماه ايراني، نام يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۱۱۳ بهمنش داراي مش و کردار شايسته
۱۱۴ بهنام مشهور
۱۱۵ بهنود نام شاهان هند
۱۱۶ بيارش کي بيارش – همان آرمين شاهنامه
۱۱۷ بيژن يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۱۱۸ بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
۱۱۹ پاپَک دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني
۱۲۰ پارديک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت
۱۲۱ پارسا ايراني، مقدس
۱۲۲ پاشا نامي آذري به معناي پروردگار
۱۲۳ پِدرام نبيره سام – بدرود – شادباش
۱۲۴ پِرشان از نامهاي اوستايي به معني رزمجو
۱۲۵ پرهام از نامهاي ايران باستان – تازي شده اش ابراهيم
۱۲۶ پرويز يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۱۲۷ پژمان  
۱۲۸ پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني
۱۲۹ پوریا از پهلوانان ایران زمین
۱۳۰ پوژمان آرزو
۱۳۱ پولاد نام يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقباد
۱۳۲ پويا جستجو، جويا
۱۳۳ پویان جستجو کننده راستی و درستی
۱۳۴ پيام پيام
۱۳۵ پيروز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۱۳۶ پيروزان نام برادر شاپور اول
۱۳۷ پيمان قبول
۱۳۸ تنسر بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد
۱۳۹ تهماسب يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۱۴۰ تهمتن بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند
۱۴۱ تهمورث نام يکي از شاهان ايراني
۱۴۲ تورج يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۱۴۳ تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
۱۴۴ تيرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکاني
۱۴۵ تيگران از سرداران نامي خشيارشا – پادشاه ارمنستان
۱۴۶ تيمور  
۱۴۷ تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
۱۴۸ جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
۱۴۹ جاويد ابدي
۱۵۰ جمشيد سومین شاه پیشدادی در حدود ۶۰۰۰ سال پیش
۱۵۱ جهاندار دارنده جهان
۱۵۲ جهانشاه شاه جهان
۱۵۳ جهانگير فاتح جهان – پسر رستم زال
۱۵۴ جوبان از شخصیت های شاهنامه
۱۵۵ چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
۱۵۶ حامي مدافع
۱۵۷ خداداد هديه اي از طرف خدا
۱۵۸ خسرو در اوستا به معني نيکنام – شاهنشاه ساساني
۱۵۹ خشايار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
۱۶۰ داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
۱۶۱ دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
۱۶۲ داديه  
۱۶۳ دارا نهمين پادشاه کياني – پسر رستم – داريوش – ثروتمند
۱۶۴ داراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۱۶۵ دارمان خسرو پرویز شاه ایران
۱۶۶ داريوش نام يکي از شاهان هخامنشي
۱۶۷ داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
۱۶۸ داریوش شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
۱۶۹ دانوش ديانوش دوانوش – دارنده جاودانگي
۱۷۰ دانین از خاندانهای ایرانی
۱۷۱ دیااکو پادشاه ماد ایرانی
۱۷۲ راتين رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم
۱۷۳ رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
۱۷۴ رامبد  
۱۷۵ رامتين نوازنده معروف زمان ساسانيان
۱۷۶ رامين از فرزندان کيخسرو و برادر رامي
۱۷۷ رایش پسر زادشم
۱۷۸ رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
۱۷۹ رخشان درخشان
۱۸۰ رسام نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران
۱۸۱ رستان يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۱۸۲ روزبه در پهلوي روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني
۱۸۳ روشاک از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک
۱۸۴ ریوشاد نامی ایرانی
۱۸۵ زال يکي از شخصيتهاي شاهنامه ( پدر رستم )ر
۱۸۶ زامياد  
۱۸۷ زرتشت نام يک پيامبر
۱۸۸ زند  
۱۸۹ زوپير همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد
۱۹۰ ژوبین پسر کیکاووس
۱۹۱ ژوپين نام فرزند کيکاوس
۱۹۲ ساسان بنيانگذار عهد ساساني
۱۹۳ سالار رهبر
۱۹۴ سام پدر بزرگ رستم
۱۹۵ سامان خانه، سامان
۱۹۶ سامي بالا مقام
۱۹۷ ساميار از نامهاي کهن زرتشتي ايران
۱۹۸ سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
۱۹۹ سپند مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا
۲۰۰ سپهر آسمان
۲۰۱ سپهرداد در اوستا سپیتریدات – داده خداوند
۲۰۲ سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
۲۰۳ سروش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی
۲۰۴ سنجر شاهزاده
۲۰۵ سهراب تابش سرخ – پسر زال
۲۰۶ سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
۲۰۷ سيامک مرد سياه مو – پسر كيكاووس
۲۰۸ سياوش يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۰۹ سیاوش فرزند کيکاوس – شخصيت اسطوره اي ايرانيان
۲۱۰ سینا در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت
۲۱۱ شاپور يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۱۲ شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور
۲۱۳ شاهرخ صورت شاه
۲۱۴ شاهکام خواست شاه
۲۱۵ شاهين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد
۲۱۶ شايا سزاوار
۲۱۷ شايان سزاوار
۲۱۸ شایگان مرد بزرگ
۲۱۹ شروین از شاهان باوندی
۲۲۰ شهاب ستاره دنباله دار
۲۲۱ شهباز شاهين دربار
۲۲۲ شهداد داده شده از شاه
۲۲۳ شهرام نام پادشاهي
۲۲۴ شهرداد هديه شهر
۲۲۵ شهروز وزير شاهنشاه شاپور
۲۲۶ شهرود رودي بزرگ
۲۲۷ شهروی چهره شاهانه – از موبدان ساسانی
۲۲۸ شهريار شاه
۲۲۹ شهيار دوست شاه
۲۳۰ شيراک پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت
۲۳۱ شیروان از شاهان شیروانی ایران
۲۳۲ شیروی از شاهان ساسانی
۲۳۳ عماد اعتماد
۲۳۴ فرامرز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۲۳۵ فرامین از پادشاهان ساسانی
۲۳۶ فَربُد به معني راست و درست
۲۳۷ فرجاد عالي
۲۳۸ فرخ شاد
۲۳۹ فرخزاد شاد به دنيا آمده
۲۴۰ فرداد  
۲۴۱ فردوس بهشت
۲۴۲ فردين  
۲۴۳ فرزاد تولد باشکوه
۲۴۴ فرزام لایق و شایسته
۲۴۵ فرزان عاقل
۲۴۶ فرزين دانا
۲۴۷ فرزین نامی ایرانی
۲۴۸ فرشاد شاد
۲۴۹ فرشيد  
۲۵۰ فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
۲۵۱ فرناز بالا
۲۵۲ فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
۲۵۳ فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
۲۵۴ فرهنگ فرهنگ
۲۵۵ فرهود پسر زیبا
۲۵۶ فرود يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۵۷ فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
۲۵۸ فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
۲۵۹ فريبرز يکي از شحصيت هاي شاهنامه
۲۶۰ فريد منحصر بفرد
۲۶۱ فريدون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۶۲ فریان نام یکی از شاهان گذشته
۲۶۳ فيروز پيروز، پيروزي
۲۶۴ كامبيز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
۲۶۵ كامران موفق
۲۶۶ كوروش بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان
۲۶۷ كيان ستاره
۲۶۸ كيخسرو از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
۲۶۹ کارن فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
۲۷۰ کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
۲۷۱ کامشاد آرزوي شاد
۲۷۲ کاميار موفق
۲۷۳ کاوه يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۷۴ کاووس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۷۵ کُردان پسر مرزبان
۲۷۶ کسرا يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۷۷ کورس  
۲۷۸ کورش بنيانگذار سلسله هخامنشي در ايران
۲۷۹ کوشا کوشنده، سخت کوش
۲۸۰ کيا شاه، مدافع، محافظ
۲۸۱ کيارش دومين پسر کيغباد- پسر کي اپيوه
۲۸۲ کيان شاهان
۲۸۳ کيانمهر کيامنش – کيافر – کيانزاد
۲۸۴ کيانوش برادر فريدون شاه پيشدادي
۲۸۵ کيخسرو يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۸۶ کيقباد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۸۷ کيوان جهان
۲۸۸ کيومرث يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۸۹ کی آرمین پسر کی قباد
۲۹۰ کیازند نامی ایرانی
۲۹۱ کیوان پسر موبد سروش
۲۹۲ کیومهر نامی ایرانی
۲۹۳ گباد يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۲۹۴ گشتاسب از شاهان ایران باستان
۲۹۵ گودرز پسر گیو
۲۹۶ گيو يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۲۹۷ لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
۲۹۸ ليشام از وطنپرستان ديلمي
۲۹۹ مازيار از سرداران مادي کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک
۳۰۰ ماکان  
۳۰۱ مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
۳۰۲ مزدک از نامهاي دوران هخامنشي – آفريننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان
۳۰۳ مكابيز نام ایرانی
۳۰۴ منوچهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۳۰۵ مهبد  
۳۰۶ مهراب پادشاه ايراني در کابل و پدر رودابه
۳۰۷ مهراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۳۰۸ مهراشك نام ایرانی
۳۰۹ مهران همان ميتران پهلوي – از خاندانهاي اصيل ساساني
۳۱۰ مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
۳۱۱ مهرداد هديه آفتاب
۳۱۲ مهرزاد نوزاد آفتاب
۳۱۳ مهرساد نام ایرانی
۳۱۴ مهرک نام شاپور اول
۳۱۵ مهرنگ رنگ آفتاب
۳۱۶ مهيار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۳۱۷ ميلاد تولد
۳۱۸ نامدار مشهور
۳۱۹ نامور مشهور
۳۲۰ نرسي از شاهان ساسانی
۳۲۱ نريمان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۳۲۲ نميا کوچک
۳۲۳ نوري روشنايي
۳۲۴ نوشزاد بشادي زائيده شده
۳۲۵ نويد خبر خوش
۳۲۶ نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
۳۲۷ نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
۳۲۸ نيوشا شنونده
۳۲۹ نیکا نام رودخانه ای در ایران
۳۳۰ نیما از دانشمندان ایرانی
۳۳۱ هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
۳۳۲ هژير یکی از پهلوانان ایرانی
۳۳۳ هوتن  
۳۳۴ هوشمند دانا
۳۳۵ هوشنگ يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۳۳۶ هوشيار دانا
۳۳۷ هومان پسر ویسه و برادر پیران
۳۳۸ هومان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۳۳۹ هومن نيک انديش
۳۴۰ هيتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
۳۴۱ هيراد ظاهر سالم و زیبا
۳۴۲ هيربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
۳۴۳ وارتان یکی از شاهان ایران
۳۴۴ ورجاوند نورانی – مقدس – دارای احترام
۳۴۵ ورشاسب  
۳۴۶ وَندا امید – آرزو – سپهبد تبرستان
۳۴۷ وَهرام نامی پهلوی – همان بهرام
۳۴۸ ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
۳۴۹ ياشار نامي آذري – بمعني جاويد

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات