آخرین خبرها

نام پسران ایرانی

نامهاي اصيل پسران ايران 

1 اشکان بنيانگذار سلسله اشکانيان
2 افشار شريک، معاون، رفيق
3 ائیریه من ایران منش در روزگار ساسانی
4 اخـگر پاره آتش
5 ادیشه نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ
6 اَرتاریا پسر خشایارشاه
7 اَرتامن از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
8 اَرتاوند فرمانده ناوگان خشیارشا
9 اَرتَبرزین در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی
10 اَرتَمَن یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
11 اَرتور در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
12 اردا نام کشیشی در زمان ساسانیان
13 اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان
14 اردلان  
15 اردوان نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
16 اَردین راستین و بزرگوار
17 اَرزین فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
18 ارژنگ يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
19 ارسلان شير
20 اَرسیما نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
21 ارشام نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
22 ارشاما نام پدر بزرگ داریوش اول
23 ارشان شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
24 ارشک نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
25 ارشکان کنيه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکاني
26 ارشيا تخـت
27 اسفنديار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
28 اشاداد کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
29 اشتوکان نامی اوستایی و رقیب زریر
30 اشکان شاهان سلسله اشکانیان
31 افشين نام سردار ايراني
32 اميد آرزو
33 امير شاه
34 اُمید در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
35 انوش جاودانه
36 انوشیروان نام پادشاه دادگستر ایران
37 اوتانا هم پیمان داریوش اول
38 اوراش فرزند کوچک اردشير شاهنشاه ايران
39 اُورداد از سرداران کوروش بزرگ
40 اُوَرَش پسر اردشیر سوم
41 اورنگ ادراک
42 ايرج نام يکي از شخصيتهاي شاهنامه
43 آئیریک نیای یازدهم زرتشت
44 آئین کیش – راه و روش
45 آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
46 آبتين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدون
47 آپاسای منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
48 آتروپات سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش
49 آتروترسه پسر اسفندیار
50 آترونوش آذرنوش – پاکدین زرتشتی
51 آترين نام يکي از پادشاهان خوزستاني در زمان داريوش بزرگ
52 آتـش آتـش
53 آذين نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين،  تـزيـين و آرايش
54 آراد نام فرشته اي
55 آرام ساکت
56 آرآسب نام کورش اول
57 آرتاباز نام فرمانده ارشد گردونه هاي کورش بزرگ
58 آرتاپارت نگهبان ویژه کوروش بزرگ
59 آرتام یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
60 آرتامن از همپيمانان داريوش بزرگ در براندازي برديا
61 آرتان نام پدر زن داريوش کبـير
62 آرتين نام هفتمين پادشاه ماد
63 آرش نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
64 آرشام بسيار نيرومند،   پدر بزرگ داريوش کبـير
65 آرمان هـدف
66 آرمين يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه
67 آروکو فرزند کوروش هخامنشی
68 آريا نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
69 آرياداد برخواسته از نسل آريا – داده شده آريايي
70 آريامس آرياي بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
71 آريامنش داراي خلق و خوي آريايي،   نام پسر داريوش
72 آريامهر دارنده مهر – از سرداران داريوش سوم
73 آريانا منسوب به نژاد و قوم آرين يا آريايي
74 آرين مربوط به نژاد آريا
75 آريوداد ايرانداد اوستا
76 آريومهر از سرداران داريوش سوم
77 آریابد نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
78 آریاراد پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
79 آریارمن از نخستین پادشاهان ایران در 2600 سال پیش – نیای داریوش
80 آریاز راهنما و راهبر – نامی اوستایی
81 آریانا متعلق به نسل آریا
82 آزاد آزاد
83 آويژه خاص و خالص،   پاک و پاکيزه
84 آيوت يکي از بهدينان در فروردين يشت
85 آیوت یکی از بهدینان زرتشتی
86 بابک بابک خرمدين تنديس وطن پرستي ايرانيان
87 باتیس ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
88 باربَد نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرويز شاهنشاه ساساني
89 بامداد پدر مزدک – آغاز صبح
90 بامشاد نام نوازنده نامي دوران ساسانيان
91 بامين  
92 باوَند از سپهبدان مازندران
93 برتهم از سرداران نامي ايران
94 برديا  – برديه نام يک شاهزاده(برادر کمبودجيه پسر کوروش)ر
95 برزن نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسب
96 برسام به معنای آتش بزرگ – از سردارن يزدگرد شاهنشاه ساساني
97 برنا جوان
98 بروز بلند بالا، نام پسر سهراب
99 بروسا پدر بهرام – از موبدان یزد
100 بزرگمهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
101 بَستام برادر زن هرمز چهارم ساسانی
102 بکتاش شاه خوارزم
103 به آئين به دين
104 به رَوِش نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی
105 بهبد نگهبان
106 بهداد نیک آفریده شده
107 بهراد  
108 بهرام مريخ، يکي از شخصيتهاي شاهنامه
109 بهرنگ رنگ نيک
110 بهروز روز خوب و نيک
111 بهزاد کسي که به نيکي زاده شده
112 بهمن يازدهمين ماه ايراني، نام يکي از شخصيت هاي شاهنامه
113 بهمنش داراي مش و کردار شايسته
114 بهنام مشهور
115 بهنود نام شاهان هند
116 بيارش کي بيارش – همان آرمين شاهنامه
117 بيژن يکي از شخصيتهاي شاهنامه
118 بیارش کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
119 پاپَک دبير انوشه روان دادگر و بنيانگذار شاهنشاهي ساساني
120 پارديک پدربزرگ ساسان بنوشته کتيبه کعبه زرتشت
121 پارسا ايراني، مقدس
122 پاشا نامي آذري به معناي پروردگار
123 پِدرام نبيره سام – بدرود – شادباش
124 پِرشان از نامهاي اوستايي به معني رزمجو
125 پرهام از نامهاي ايران باستان – تازي شده اش ابراهيم
126 پرويز يکي از شخصيت هاي شاهنامه
127 پژمان  
128 پهلبد آهنگساز دوران خسرو پرويز ساساني
129 پوریا از پهلوانان ایران زمین
130 پوژمان آرزو
131 پولاد نام يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقباد
132 پويا جستجو، جويا
133 پویان جستجو کننده راستی و درستی
134 پيام پيام
135 پيروز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
136 پيروزان نام برادر شاپور اول
137 پيمان قبول
138 تنسر بزرگ روحاني زرتشتي که اوستا را گرد آوري کرد
139 تهماسب يکي از شخصيت هاي شاهنامه
140 تهمتن بزرگ پيکر و دارنده اندام نيرومند
141 تهمورث نام يکي از شاهان ايراني
142 تورج يکي از شخصيت هاي شاهنامه
143 تورک پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
144 تيرداد پادشاه رمنستان- پادشاه اشکاني
145 تيگران از سرداران نامي خشيارشا – پادشاه ارمنستان
146 تيمور  
147 تیران پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
148 جاماسب حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
149 جاويد ابدي
150 جمشيد سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش
151 جهاندار دارنده جهان
152 جهانشاه شاه جهان
153 جهانگير فاتح جهان – پسر رستم زال
154 جوبان از شخصیت های شاهنامه
155 چوبین کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
156 حامي مدافع
157 خداداد هديه اي از طرف خدا
158 خسرو در اوستا به معني نيکنام – شاهنشاه ساساني
159 خشايار شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ
160 داتام فرمانده ایران در کاپادوکیه
161 دادمهر فرستاده شهر از طرف فرشته مهر
162 داديه  
163 دارا نهمين پادشاه کياني – پسر رستم – داريوش – ثروتمند
164 داراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
165 دارمان خسرو پرویز شاه ایران
166 داريوش نام يکي از شاهان هخامنشي
167 داریو از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
168 داریوش شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
169 دانوش ديانوش دوانوش – دارنده جاودانگي
170 دانین از خاندانهای ایرانی
171 دیااکو پادشاه ماد ایرانی
172 راتين رادترين-با داد و دهشترين-از سرداران ارشير دوم
173 رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
174 رامبد  
175 رامتين نوازنده معروف زمان ساسانيان
176 رامين از فرزندان کيخسرو و برادر رامي
177 رایش پسر زادشم
178 رتوشتر برادر بزرگ اشو زرتشت
179 رخشان درخشان
180 رسام نام پيکرنگار بهرام گور شاهنشاه ايران
181 رستان يکي از شخصيت هاي شاهنامه
182 روزبه در پهلوي روژوه- وزير بهرام شاهنشاه ساساني
183 روشاک از سرداران ايراني در جنگ با اسکندر گجستک
184 ریوشاد نامی ایرانی
185 زال يکي از شخصيتهاي شاهنامه ( پدر رستم )ر
186 زامياد  
187 زرتشت نام يک پيامبر
188 زند  
189 زوپير همپیمان داريوش بزرگ که گوش و بيني خود را در فتح بابل بريد
190 ژوبین پسر کیکاووس
191 ژوپين نام فرزند کيکاوس
192 ساسان بنيانگذار عهد ساساني
193 سالار رهبر
194 سام پدر بزرگ رستم
195 سامان خانه، سامان
196 سامي بالا مقام
197 ساميار از نامهاي کهن زرتشتي ايران
198 سپنتا نامی مقدس در ایران باستان
199 سپند مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا
200 سپهر آسمان
201 سپهرداد در اوستا سپیتریدات – داده خداوند
202 سپیتا از درباریان آستیاگ ماد
203 سروش گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی
204 سنجر شاهزاده
205 سهراب تابش سرخ – پسر زال
206 سورنا رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
207 سيامک مرد سياه مو – پسر كيكاووس
208 سياوش يکي از شخصيت هاي شاهنامه
209 سیاوش فرزند کيکاوس – شخصيت اسطوره اي ايرانيان
210 سینا در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت
211 شاپور يکي از شخصيت هاي شاهنامه
212 شاه بهرام نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور
213 شاهرخ صورت شاه
214 شاهکام خواست شاه
215 شاهين سردار بزرگ خسرو پرويز از خاندان وهمنزاد
216 شايا سزاوار
217 شايان سزاوار
218 شایگان مرد بزرگ
219 شروین از شاهان باوندی
220 شهاب ستاره دنباله دار
221 شهباز شاهين دربار
222 شهداد داده شده از شاه
223 شهرام نام پادشاهي
224 شهرداد هديه شهر
225 شهروز وزير شاهنشاه شاپور
226 شهرود رودي بزرگ
227 شهروی چهره شاهانه – از موبدان ساسانی
228 شهريار شاه
229 شهيار دوست شاه
230 شيراک پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت
231 شیروان از شاهان شیروانی ایران
232 شیروی از شاهان ساسانی
233 عماد اعتماد
234 فرامرز يکي از شخصيتهاي شاهنامه
235 فرامین از پادشاهان ساسانی
236 فَربُد به معني راست و درست
237 فرجاد عالي
238 فرخ شاد
239 فرخزاد شاد به دنيا آمده
240 فرداد  
241 فردوس بهشت
242 فردين  
243 فرزاد تولد باشکوه
244 فرزام لایق و شایسته
245 فرزان عاقل
246 فرزين دانا
247 فرزین نامی ایرانی
248 فرشاد شاد
249 فرشيد  
250 فرمنش از پادشاهان ايراني در گرجستان
251 فرناز بالا
252 فَرَه وَشی سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
253 فرهاد نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
254 فرهنگ فرهنگ
255 فرهود پسر زیبا
256 فرود يکي از شخصيت هاي شاهنامه
257 فرورتیش دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
258 فَرَوَهَر نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت – جواهر
259 فريبرز يکي از شحصيت هاي شاهنامه
260 فريد منحصر بفرد
261 فريدون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
262 فریان نام یکی از شاهان گذشته
263 فيروز پيروز، پيروزي
264 كامبيز یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ
265 كامران موفق
266 كوروش بنيانگذار شاهنشاهي و حقوق بشر جهان
267 كيان ستاره
268 كيخسرو از شاهان پیشدادی – فرزند سیاوش- نوه کیکاوس
269 کارن فرزند کاوه – شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها
270 کارین از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
271 کامشاد آرزوي شاد
272 کاميار موفق
273 کاوه يکي از شخصيت هاي شاهنامه
274 کاووس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
275 کُردان پسر مرزبان
276 کسرا يکي از شخصيت هاي شاهنامه
277 کورس  
278 کورش بنيانگذار سلسله هخامنشي در ايران
279 کوشا کوشنده، سخت کوش
280 کيا شاه، مدافع، محافظ
281 کيارش دومين پسر کيغباد- پسر کي اپيوه
282 کيان شاهان
283 کيانمهر کيامنش – کيافر – کيانزاد
284 کيانوش برادر فريدون شاه پيشدادي
285 کيخسرو يکي از شخصيت هاي شاهنامه
286 کيقباد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
287 کيوان جهان
288 کيومرث يکي از شخصيت هاي شاهنامه
289 کی آرمین پسر کی قباد
290 کیازند نامی ایرانی
291 کیوان پسر موبد سروش
292 کیومهر نامی ایرانی
293 گباد يکي از شخصيتهاي شاهنامه
294 گشتاسب از شاهان ایران باستان
295 گودرز پسر گیو
296 گيو يکي از شخصيتهاي شاهنامه
297 لُهراسب پسر کیخسرو شاه کیانی
298 ليشام از وطنپرستان ديلمي
299 مازيار از سرداران مادي کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک
300 ماکان  
301 مانی نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
302 مزدک از نامهاي دوران هخامنشي – آفريننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان
303 مكابيز نام ایرانی
304 منوچهر يکي از شخصيتهاي شاهنامه
305 مهبد  
306 مهراب پادشاه ايراني در کابل و پدر رودابه
307 مهراب يکي از شخصيتهاي شاهنامه
308 مهراشك نام ایرانی
309 مهران همان ميتران پهلوي – از خاندانهاي اصيل ساساني
310 مِهربُد نامی از دوره هخامنشی
311 مهرداد هديه آفتاب
312 مهرزاد نوزاد آفتاب
313 مهرساد نام ایرانی
314 مهرک نام شاپور اول
315 مهرنگ رنگ آفتاب
316 مهيار يکي از شخصيتهاي شاهنامه
317 ميلاد تولد
318 نامدار مشهور
319 نامور مشهور
320 نرسي از شاهان ساسانی
321 نريمان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
322 نميا کوچک
323 نوري روشنايي
324 نوشزاد بشادي زائيده شده
325 نويد خبر خوش
326 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
327 نيوتيش برادر کوچک اشو زرتشت
328 نيوشا شنونده
329 نیکا نام رودخانه ای در ایران
330 نیما از دانشمندان ایرانی
331 هُرمُز نام بسیاری از شاهان ایران
332 هژير یکی از پهلوانان ایرانی
333 هوتن  
334 هوشمند دانا
335 هوشنگ يکي از شخصيتهاي شاهنامه
336 هوشيار دانا
337 هومان پسر ویسه و برادر پیران
338 هومان يکي از شخصيتهاي شاهنامه
339 هومن نيک انديش
340 هيتاسب از فرمانده هان داریوش بزرگ
341 هيراد ظاهر سالم و زیبا
342 هيربد روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
343 وارتان یکی از شاهان ایران
344 ورجاوند نورانی – مقدس – دارای احترام
345 ورشاسب  
346 وَندا امید – آرزو – سپهبد تبرستان
347 وَهرام نامی پهلوی – همان بهرام
348 ویسپار هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
349 ياشار نامي آذري – بمعني جاويد

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات