آخرین خبرها

نمونه قرار دادها

قرارداد

(مساقات)

 

 

طرف اول قرارداد(مالك): خانم/آقاي ………………………………… فرزند آقاي ………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ……………………………… متولد ……………………………… ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقاي ………………………………… فرزند آقاي ………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ……………………………… متولد ……………………………… ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مورد مساقات:

درختان ميوه مثمره ثابته در شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع داراي پلاك ……………. فرعي از ……………. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ……………. فرعي از اصلي مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتي ……………. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ………. مورخ __/__/__۱۳ صفحه …………. جلد …… به شماره چاپي ……………. صادره بنام و ملكي مالك كه تمامي درختان مثمره ثابته مزبور پابرجا و آماده محصول و از انواع سيب، گلابي، آلبالو و گيلاس مي باشد كه عامل مورد مساقات را رويت و يا وقوف كامل از وجود انواع درختان ميوه آن، كم و كيف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات براي انجام مساقات قابل است.

مدت قرارداد: ……………. سال كامل شمسي از تاريخ ……………. مي باشد.

قدرالسهم از مساقات: حصه مالك از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

 • حفظ و نگهداري درختان و آبياري آن از چاه موجود در زمين مزبور و سم پاشي و كوددهي و بي زدن پاي درختان و نهركني و برداشت ثمره بعهده عامل است كه بايد به موقع آنرا انجام دهد.
 • هزينه هاي ناشي از تعمير موتور پمپ موجود براي آبياري از چاه آب حفر شده در زمين مرقوم و هم چنين تعميرات مربوط به استخر خزانه آب و تعميرات مربوط به مخزن هوايي آب موجود با مالك است.
 • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مالك در هر برداشت ثمره به نسبت هر هكتار ……………. ثمره ساليانه را به مالك تحويل و تسليم نمايد.
 • عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكوره مالك به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداكثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالك تحويل و تسليم نمايد.
 • هزينه هاي حكم تا محل اقامت مالك در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مالك نيز با عامل مي باشد.
 • چنانچه بنابر هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مساقات عمل مساقات را ترك كند و يا آنكه مالك در تاديه هزينه ها مندرج در شرط دوم كوتاهي و امتناع ورزد عقد اين مساقات قابل فسخ خواهد بود.
 • در صورتي كه در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره اين مساقات فسخ گردد مالك حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوط را مالك از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.
 • هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در مساقات ثمره كم شود يا ضرر ديگر متوجه مالك گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
 • هر آينه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده ۵۳۹ قانون مدني با توجه به ماده ۵۴۵ همان قانون به اين عبارت:«ماده ۵۳۹ قانون مدني»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه بصحه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق خواهد بود.

«ماده ۵۴۵ قانون مدني»: مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شريك نمايد. كه براي طرفين مشخص است عمل خواهد شد.

 • عامل حق دارد از محل حصه خود براي مساقات حداكثر با يك نفر شريك شود بدون آنكه شريك حق تصرف يا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مساقات يا تسليم زمين و درختان مورد مساقات را به هيچ صورت ولو بصور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 • در پايان مدت يا لدي الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحويل مورد مساقات و بالتبع آن زمين مربوطه به مالك مي باشد در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را بداوري خانم/آقاي……………. فرزند آقاي ……………. ساكن: ……………………………………………….. ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد و كسي كه راي نفع او صادر گرديده حق رجوع به مراجع صالح قضايي را دارد.

ساير شروط:

(در اين قسمت اگر شروط ديگر باشيد، تنظيم گردد.)

اين سند در ۲ نسخه كه هر ۲ نسخه در حكم واحد است تنظيم و مبادله گرديد.

 

 

محل امضاي طرف اول قرارداد(مالك)                          محل امضاي طرف دوم قرارداد(عامل)

 

——————————————

 

(قرارداد چاپ كتاب)

 

 

بين خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ……………………………………………………………………………………………………….

و خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ………………………………………………………………………………………………………………

كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده۱- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار كتاب ……………… مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد.

ماده۲- تيراژ:

چاپ اول كتاب موضوع اين قرارداد به ميزان ……………… نسخه مي باشد.

ماده۳- حق التاليف:

ناشر بابت حق التاليف كتاب موضوع قرارداد مبلغي معادل ……………… درصد از بهاي پشت جلد كتاب را بر مبناي ……………… نسخه تيراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتيب زير است:

الف- مبلغ ……………… ريال هنگام تحويل متن كامل كتاب

ب- نيمي از مبالغ باقيمانده، هنگام انتشار كتاب.

پ- بقيه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب.

تبصره- علاوه بر حق التاليف فوق ناشر تعداد ……………… نسخه از كتاب را تقديم مولف خواهد نمود و در مقابل تاديه حق التاليف و كتابهاي موضوع اين تبصره ارائه رسيد مولف ضروري است.

ماده۴- چاپهاي بعدي كتاب مزبور و انتشار آن نيز منحصرا به وسيله ناشر اين قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار كتاب فوق را شخصا يا بتوسط ديگري ندارد.

ماده۵- مولف متعهد مي گردد كه در هر تجديد چاپ، مطالب تازه را بر متن اوليه كتاب بيفزايد و هر گونه تغييرات ديگري را نيز كه در زمينه موضوع كتاب مربوطه پيش آيد در چاپهاي بعدي مورد تجديد نظر قرار دهد.

ماده۶- در هر تجديد چاپ از حيث تيراژ و حق التاليف بر مبناي اين قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده۷- ناشر مكلف است حداكثر تا چهارماه از تاريخ(تحويل كتاب از سوي مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمايد همچنين در هر تجديد چاپ نيز رعايت مفاد اين ماده الزامي است.

ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ يا تجديد چاپ و انتشار كتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده۷ اين قرارداد خودداري يا تعلل نمايد، مولف حق دارد جهت فسخ اين قرارداد اقدام ورزد.

ماده۹- ناشر نيز محق است در صورتي كه مولف از تحويل متن كتاب با تغييرات بعدي در آن به موقع خود امتناع نمايد نسبت به فسخ اين قرارداد اقدام نمايد.

ماده۱۰- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغايري در اين زمينه كه از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده۱۲- اين قرارداد در ۱۲ ماده و يك تبصره تنظيم و امضا گرديده و لازم الاجرا است.

 

 

امضاي مولف                                                                    امضاي ناشر

 

تاريخ: ………………

 

 

————————————————————-

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه

تمام خطر مقاطعه كاري

شماره …………………..

 

۱- موضوع قرارداد:

چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهاي مورد بيمه را مشخص فرمائيد.

۲- محل كار:

كشور             استان                 شهرستان                 شهر            روستا

۳- صاحبكار:

نشاني:                                                                                 تلفن:

۴- پيمانكار يا پيمانكاران اصلي:

نشاني:                                                                               تلفن:

۵- پيمانكار يا پيمانكاران فرعي:                                              

نشاني:                                                                                 تلفن:

۶- مهندسين مشاور:

نشاني:                                                                                 تلفن:

۷- شرح كار مورد قرارداد:

(اطلاع فني را به تفصيل شرح دهيد)

–         ابعاد(طول، ارتفاع، عمق، دهانه، تعداد طبقات):

–         پي(روش، حداكثر عمق خاكبرداري):

–         روش هاي ساختماني:

–         مصالح ساختماني:

۸- آيا پيمانكار در اين نوع كار يا روشهاي ساختماني تجربه دارد؟         آري …..   نه ……
۹- بيمه مدت:

                 تاريخ شروع كار:

                 مدت عمليات ساختماني ماه

                 تاريخ پايان كار:

                 مدت نگهداري:                     ماه

۱۰- كارهائيكه توسط پيمانكاران فرعي انجام مي شود:
۱۱- خطرات ويژه:

          آتش سوزي، انفجار                                   آري …..   نه ……

             سيل، طفيان آب                                       آري …..   نه ……

             ريزش، طوفان، گردباد                                 آري …..   نه ……

            انفجار مصنوعي(سنگ تركاني)                       آري …..   نه ……

۱۲- شرايط خاك محل كار

صخره ……… شن…………. ماسه…………. خاك رس………….. خاك دستي

انواع ديگر:

آيا در نزديكي محل كار از لحاظ زمين شناسي اشكالي وجود دارد؟    آري …..     نه ……

۱۳- سطح آبهاي زيرزميني
۱۴- نزديكترين رودخانه، درياچه، دريا و غيره:         نام……………………. فاصله تا محل كار

سطح آب:…………. پائين ……………….. متوسط ………….. بالاترين سطح آب ثبت شده

۱۵- شرايط جوي:

فصل بارندگي از ……………… تا …………………..

حداكثر ميزان بارندگي(ميليمتر) در ساعت………… در روز …………….. در ماه ………………

خطر طوفان كم……….. متوسط ……………….. زياد …………………

۱۶- آيا مايليد در صورت بروز خسارت، هزينه هاي اضافي مربوط به اضافه كاري، كار در شب و كار هنگام تعطيلات عمومي نيز تحت پوشش قرار گيرد؟       آري …..   نه ……

حد غرامت را تعيين كنيد.

۱۷- آيا پوشش بيمه اي براي مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز مي باشد؟

آري …..     نه ……

آيا پيمانكار براي مسئوليت فوق، بيمه نامه جداگانه اي تحصيل كرده است؟

آري …..     نه ……

۱۸- در مورد ساختمانهاي موجود يا اموال مجاور كه ممكن است در اثر عمليات مورد بيمه (از قبيل حفاري، شمع كوبي، ارتعاش و پايين بردن سطح آب زيرزميني و غيره) دچار خسارت گردند به تفصيل شرح دهيد.

 

 

 

 

۱۹- آيا پوشش بيمه اي براي ساختمانها و بناهاي موجود در محل كار يا مجاور آن متعلق يا در اختيار پيمانكار(يا صاحبكار) در مقابل زيان يا خسارت ناشي از عمليات موضوع قرارداد مورد نياز مي باشد؟               آري …..   نه ……

چنانچه جواب مثبت است جزئيات آن را شرح دهيد.

 

 

 

 

حد غرامت را تعيين كنيد.

۲۰- اقلام مورد بيمه و حدود غرامت مورد لزوم را به شرح زير مشخص كنيد.

نوع پول:

بخش يك خسارت مالي اقلام مورد بيمه مبالغ مورد بيمه
۱- كار موضوع قرارداد(كار دائم و موقت و كليه مصالح مربوطه)  
۱/۱- مبلغ قرارداد  
۲/۱- مصالح يا اقلام تهيه شده بوسيله صاحبكار

۲- لوازم و تجهيزات ساختماني

 
۳- ماشين آلات ساختماني

(ليست ماشين آلات يا ارزشهاي تعويضي، ضميمه شود)

 
۴- برداشت ضايعات

(تعهد بيمه گر از حد تعيين شده تجاوز نمي كند)

 
جمع مبلغ مورد بيمه تحت بخش يك  

 


 

  خطرات ويژه مورد درخواست

زلزله، آتشفشان، زلزله دريايي

 

 

 

حدود غرامت

  طوفان، گردباد، سيل، طغيان آب، ريزش  
  ساير خطرات  
بخش دو مسئوليت مدني اقلام مورد بيمه

خسارت بدني براي هر شخص

حدود غرامت
خسارت بدني براي كل اشخاص  
خسارت مالي  
حد كل مسئوليت تحت بخش دو  
بدينوسيله علام مي دارد كليه اظهارات مندرج در اين پاسخنامه و پيشنهاد مقرون به صحت و منطبق با حداكثر اطلاعات و يقين بيمه گزار مي باشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور بيمه نامه و جزء لاينفك آن قرار گيرد.

بيمه گر فقط در حدود شرايط و مقررات بيمه نامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد.

بيمه گر متعهد است كليه اطلاعات فوق را محرمانه تقي نمايد.

 

تاريخ:                     امضاء

 

 

 

 

 

—————————–

 

شماره :

تاريخ:

پيوست :

 

عنوان قرارداد :

پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان

 1. مشخصات طرفين قرارداد:
نام سازمان کارفرما:

نام ونام خانوادگی نماینده سازمان :

سمت نماینده :

شماره تلفن :

 

نام شرکت طرف قرارداد :

نام ونام خانوادگی نماينده شرکت :

سمت نماینده شرکت :

شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت :

شماره مجوز شورای انفورماتیک :

شماره تلفن :

شماره تلفکس :

 

 1. موضوع قرارداد :

پشتيباني ، رفع خطاهاي احتمالي نرم افزار ، ايجاد تغييرات موردنياز براي عملكرد درست و به روز رساني نرم افزار ثبت الكترونيكي پرونده بيمار محصول شركت

 1. چارچوب خدمات پشتيباني :

خدمات پشتيباني به معني حفظ و نگهداري سيستمهاي نرم افزاري نصب شده است ، به گونه اي كه سيستم بر اساس آخرين دستورالعملهاي كشوري در زمينه تعرفه ها ، كارانه و صورتحساب بيمه ها بدون وقفه به عملكرد صحيح خود ادامه دهد.

موارد پشتيباني :

۳-۱ رفع اشكالات نرم افزاري :

۳– ۱ – ۱ خطاي برنامه نويسي مانند Run Time Error

۳– ۱ – ۲ محاسبه غلط اطلاعات در برنامه و گزارشات

۳– ۱ – ۳ ذخيره سازي و بازيابي غلط اطلاعات در برنامه كه به خطاي كاربر در هنگام درج اطلاعات مربوط نباشد

۳– ۱ – ۴ عدم امكان ارائه گزارش درست در چارچوب برنامه ها به سازمانهاي قانوني مانند سازمانهاي طرف قرارداد، بيمه تامين اجتماعي مطابق با قوانين اين سازمانها در زمان قراداد پشتيباني نرم افزار .

۳– ۱ – ۵ اشتباه در صورت حساب بيماران ، كاركرد پزشكان ، قبض صندوق درآمد واحدهاي مختلف بيمارستان كه بعلت خطاي كاربري و يا عدم درج كامل اطلاعات نباشد.

۳– ۲ پشتيباني سرورها :

۳ – ۲ – ۱ سيستم عامل سرورها و نرم افزارهاي جانبي

۳ – ۲ – ۲ درصورت بروز اشكال مربوط به تنظيم سرورها به نحوي كه روند كار سيستم با اشكال مواجه شود، كارشناسان شركت با هماهنگي مسئول انفورماتيك كارفرما به بررسي اشكال پرداخته درصورتيكه اشكال مربوط به شبكه يا سخت افزار باشد مراتب به اطلاع نماينده انفورماتيكي بيمارستان خواهدرسيد. در غيراينصورت كارشناس شركت به محل اعزام مي گردد.

 

تبصره ۱ : دروهله اول بصورت راهنمايي تلفني و سپس بصورت ريموت و درصورت عدم رفع مشكل ، كارشناس از سوي شركت به محل اعزام مي گردد .

. ۳– ۲ – ۳ پشتيباني از سرويس REMOTE ACCESS

۳– ۲ – ۴ . پشتيباني از سرويس اتوماتيك BACKUP بر روي سرور اصلي و RESTORE نمودن اطلاعات در صورت بروز خرابي در SQLSEVER بر اساس آخرين نسخه پشتيبان موجود، وظيفه كپي نسخه پشتيبان بر روي

CDبه عهده مسئول واحد انفورماتيك كارفرما ميباشد.

۳ – ۳ به روز رساني نرم افزار نصب شده بر اساس تغييرات صورت گرفته و با هماهنگي كارفرما

 1. اعمال تغييرات جديد موردنياز كارفرما :

بيمارستان تغييرات جديد كه در جهت ارتقاي عملكرد سيستم نرم افزاري بوده را بصورت مكتوب به شوراي فناوري اطلاعات دانشگاهارسال نموده و پس از بررسي و تنظيم نهايي تغييرات موردنظر به شركت گزارش شده و شركت موظف است ظرف يك هفته برنامه اجرايي مربوطه را با هزينه هاي مربوطه به اين شورا اعلام نمايد. پس از آماده شدن تغييرات درخواستي و اجراي موفق در يكي از بيمارستانها درتمام بيمارستانها ي ديگر نيز اعمال شده و هزينه اي دريافت نخواهد شد. شركت موظف است تغييرات صورت پذيرفته بر اساس درخواست يكي از بيمارستانهاي طرف قرارداد را در تمام بيمارستانهاي تحت پوشش خود اعمال نمايد

 1. نحوه گزارش خطاهاي احتمالي :

بيمارستان موظف است خطاي پيش آمده را بصورت كامل و مكتوب به شركت ارسال نمايد و شركت موظف ميگردد بر اساس اولويت خطاي گزارش شده به شرح زير اقدام نمايد:

اولويت اول : خطاهايي كه كاركرد نرم افزار را دچار مشكل ساخته و زيانهاي مالي به بيمارستان وارد ميسازد. در كمتر از ۱۲ ساعت برطرف شود.

اولويت دوم : خطاهايي كه در تهيه گزارشات و صورتحسابها وجود دارد. حداكثر تا يك هفته

اولويت سوم : درخواست تغييرات جديد در راستاي عملكرد مطلوب و ارتقاي نرم افزار و بر اساس زمانبندي توافق شده اقدام گردد.

در سيستم يا نقص فني برنامه

تبصره ۱ – شركت موظف است بطور ۲۴ ساعته جوابگوي مواردي راكه به علت وجود Bugدر سیستم یا نقض فنی برنامه بوده بطوریکه Supervisor قادر به رفع آنها نباشد ، اقدام نمايد.

تبصره ۲ – شركت موظف است هر سه ماه بر اساس الگوي پيوست ، اقدامات انجام يافته در بيمارستان را به شوراي انفورماتيك دانشگاه گزارش نمايد.

 1. مدت انجام قرارداد:

اين قرارداد از تاريخ  لغايت                 و بمدت يكسال قابل اجرا ميباشد.

 1. مبلغ قرارداد :

مبلغ اين قرارداد ماهانه          ريال معادل          تومان است .

تبصره : ۱ شركت موظف است ضمانت بانكي معتبر بر اساس قوانين جاري كشوري به بيمارستان ارائه نمايد و یا کارفرما ۱۰% مبلغ کل قرارداد سالیانه را به عنوان سپرده حسن انجام کار نگهداری و در پایان قرارداد پشتیبانی به مجری عودت نماید .

 1. روش پرداخت قرارداد:

مبلغ قرارداد هر ماه با ارائه گزارش مستند توسط شركت مجری در زمينه عملكرد همان ماه که به تایید مسئول واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد توسط كارفرما پرداخت خواهد شد.

 

 1. تعهدات كارفرما :

۹– ۱ كارفرما يك نفررا بعنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي نمايد.

۹– ۲ كارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعداز محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

۹– ۳ كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد قرار دهد

۹– ۴ كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني و هرنوع پاسخگوئي به مراجع ذيربط را از شركت طرف قرارداد اخذنمايد .

 

 

 1. تعهدات شركت طرف قرارداد :

۱۰,۱. شركت طرف قرارداد يك نفر را بعنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگوئي وايجاد هماهنگي لازم در انجام خدمات

موضوع قرارداد كتباٌ به كارفرما معرفي نمايد

. ۱۰,۲ شركت طرف قرارداد متعهد ميگردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام

خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

.۱۰,۳ شركت طرف قرارداد متعهد ميگرددكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد

.۱۰,۴ شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزاً( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد .

. ۱۰,۵ هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت ۵روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.

. ۱۰,۶ در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان بعهده شركت طرف قرارداد ميباشد .

.۱۰,۷ شركت متعهد ميگرددآموزشهاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

.۱۰,۸ ضمانت حسن انجام رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه

پاسخگوست .

. ۱۰,۹ شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

. ۱۰,۱۰ هر گونه تصمیم گیری اساسی در تغییر وضعیت شرکت (مانند تصمیم بر تغییر نوع سرویس ارائه شده توسط شركت مجري) می بایست حداقل شش ماه قبل از انجام تغییر به اطلاع کارفرما رسیده باشد .

 

 1. نظارت :

. ۱۱,۱مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه به عنوان نماينده شوراي فناوري اطلاعات به عنوان ناظر براي حسن اجراي اين

قرارداد انتخاب ميشود.

. ۱۱,۲ اين قرارداد با مجوز شوراي فناوري اطلاعات معتبر خواهد بود.

۱۱,۳. در صورت بروز اختلاف بين دو طرف ، موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما ،طرف قرارداد و شوراي فناوري

اطلاعات دانشگاه ، بررسي و تصميم متناسب اتخاذ ميگردد و تصميمات كميته لازم الاجرا است.

۱۱,۴ . ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي و بررسيهاي موردي نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

 

 1. روش اصلاح قرارداد :

. ۱۲,۱ كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلان به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد و با اخذ مجوز از شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه كاهش و يا افزايش دهد .

. ۱۲,۲ كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قراردادضميمه نمايد و كليه پيوستهاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود

 1. شرايط عمومي قرارداد:

.۱۳,۱ كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمبنه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط دربرابر وزارت كار وامور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

.۱۳,۲ كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و … از خود سلب مي نمايد .

. ۱۳,۳درصورتيكه براساس مستندات عيني بسته به اهمیت نوع تعهد که به تایید واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد مشخص شود که شرکت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصورداشته :

.۱۳,۳,۱در مرحله اول اخطار کتبی از سوی کارفرما به مجری ارسال می گردد

در صورت عدم پاسخگویی مجری ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از ارسال اخطار به مجری به ترتیب زیر عمل خواهد شد

.۱۳,۳,۲ در مرحله دوم ۲۵ در صد از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود

.۱۳,۳,۳ درمرحله سوم ۵۰ در صد مبلغ از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود.

.۱۳,۵,۴ در مرحله چهارم معادل ۵۰ ذزصذ مقدار ضمانتنامه بانكي از طرف شركت جريمه پرداخت خواهد شد.

.۱۳,۶ در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي شرکت طرف قرارداد کارفرما مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد ازمحل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذخسارت نمايد ومسئوليت هرگونه حوادث ناشي از کار بعهده پيمانكار( مجري )ميباشد .

 1. شرايط اختصاصي قرارداد:

در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت ،كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه پس از تایید مراجع ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد واخذخسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

 1. نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

۱۵ – ۱ نشاني كارفرما :

نشاني :

تلفن :

نشاني پست الكترونيك :

۱۵- ۲ نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :

تلفن :

نشاني پست الكترونيك :

۱۵- ۳ نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قبلي طرفين ميباشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي ميشود . در صور ت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند در غير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد .

 1. اين قرارداد در ۱۶ ماده ، ۴ تبصره و ۵ صفحه و در سه نسخه (كارفرما، مجري، شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه) تهيه گرديد كه هر كدام در حكم واحد مي باشند و در تمام شرايط تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران است.
مهر وامضاء كارفرما :

نام و نام خانوادگي:

سمت :

 

امضاء و مهر كارفرما

مهر و امضاء شركت طرف قرارداد :

نام و نام خانوادگي:

سمت :

 

امضاء و مهر شركت

 

 
نماينده شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه :

نام و نام خانوادگي :

سمت :

 

مهر و امضا :

تاييديه دفتر امور حقوقي دانشگاه :

اين قرارداد مورد تائيد اداره امور حقوقي دانشگاه ميباشد .

نام ونام خانوادگي :

سمت :

 

مهر وامضاء

 

 

 

——————————-

 

« قــرارداد تامين اتومبيل»

قراردادذيل في مابين …………………. به نمايندگي آقاي ……………… بعنوان كارفرما از يك طرف و آقاي ………………… فرزند ……… داراي شناسنامه شماره ………….. به شماره گواهينامه …………….. به آدرس :  ……………………….. تلفن ……………….بعنوان پيمانكار از طرف ديگر بشرح ذيل منعقد و طرفين ملزم به رعايت نكات آن مي باشند .

ماده ۱ )مشخصات اتومبيل:

نام خودرو…………….. مدل ….. شماره پلاك ………………….. شماره موتور……………………… شماره و تاريخ صدور بيمه ……………….

ماده ۲) موضوع قرارداد :

تامين يك دستگاه اتومبيل با مشخصات مندرج در ماده يك به رانندگي و مالكيت پيمانكارجهت جابجايي ، واياب و ذهاب اداري كاركنان با درنظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار در مسيرها وزمانهاي تعيين شده برابر برنامه تنظيمي کارفرماكه به پيوست قرارداد مي باشد وبه رويت و تاييد طرفين رسيده است

۱-۲- در صورت نياز به حمل و انتقال دارو و اجسام به نحوي كه به ماشين خسارتي وارد نيايد پيمانكار موظف به تبعيت مي باشد

ماده ۳) مدت قرارداد :از تاريخ ……………… لغايت…………… بمدت ۱۲ ماه كامل هجري شمسي مي باشد

ماده ۴ ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد حداکثر………………..ريال مي باشد كه حق الزحمه پيمانکار درپايان هر ماه طبق گواهي هاي انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهي لازم وتاييد آن توسط کارفرما به وي پرداخت خواهد گرديد.

۱-۴- كسر ماليات ، بيمه تامين اجتماعي و ساير عوارض و كسورات قانوني ديگربه عهده پيمانكار مي باشد

ساير شرايط

ماده ۵) پيمانكار موظف است در صورت بروز هر گونه اشكال و عيب فني براي اتومبيل موضوع قرارداد سريعا نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني مناسب اتومبيل مناسب ديگري را به منظور جلوگيري از ركود گردش كار اختصاص و معرفي نمايد.

ماده ۶) چنانچه به هر دليلي پيمانكار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و يا در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد به ازاي هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختي به پيمانكار كسر خواهد گرديد و چنانچه اين مدت بيش از يك هفته بطول بيانجامد قرارداد بصورت يكطرفه توسط كارفرما فسخ وتضمين پيمانكار به نفع دولت ضبط خواهد گرديد.

ماده ۷) كليه هزينه هاي اتومبيل از قبيل استهلاك لاستيك و لوازم يدكي و…. ،خسارات ناشي از تصادفات ، بنزين ، تعميرات اعم از موتوري و بدنه و …، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و همچنين خسارات وارده توسط پيمانكار به اموال كارفرما بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد بديهي است خسارات وارده به اموال كارفرما با تشخيص و اعلام كارفرما به پيمانكار حداكثر ظرف مدت ۷۲ ساعت بايستي تامين گردد

ماده ۸) اتومبيل موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد داراي بيمه شخص ثالث و مازاد باش و اين مهم بر عهده پيمانكار است

ماده ۹)طرف قرارداد معترف و متعهد است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي وهمچنين مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي نمي باشد و چنانچه خلاف آن ثابت گردد كارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هر گونه اعتراض و شكايتي را از خود سلب مي نمايد

ماده ۱۰)طرف قرارداد معترف است و اقرار مي دارد كه هيچگونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از ( حقوق و مزايا ، بيمه و ساير امور رفاهي )را با كارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضاي اين قرارداد صرفا به عنوان پيمانكاري با اتومبيل خود در قبال انجام موضوع قرارداد مبلغي را از كارفرما در يافت مي دارد

ماده۱۱) حق فسخ قرارداد با يكماه اطلاع قبلي با كارفرما مي باشد

ماده ۱۲) پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را كلا يا جزئا تحت هر شرايطي به غير نخواهد داشت

ماده ۱۳)پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرويس دهي به كاركنان و نيز در محيط اداري كليه شئونات اداري و اسلامي و مقررات و ضوابط حاكم را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت شئون اداري و اخلاقي از طرف پيمانكار كارفرما مجاز خواهد بود پس از يك بار اخطار و عدم توجه پيمانكار قراردادرا بصورت يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمين بنفع دولت اقدام نمايد.

ماده ۱۴) پيمانكار بايستي تحت نظر مسئولي كه كتبا از سوي كارفرما تعيين و معرفي مي گردد انجام وظيفه نمايد

ماده۱۵ ) حق تغيير مسير به ميزان ده كيلومتر با كارفرما مي باشد

ماده ۱۶) كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از اجراي قرارداد و خسارات وارده به سر نشينان اتومبيل بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

ماده ۱۷)در صورتيكه با گواهي سرنشينان حاضر در اتومبيل ، راننده در مسيري حركت نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرويس نشوند، پيمانكار بايستي از عهده خسارات وارده به فرد يا افراد مذكور برآيد در غير اينصورت كارفرما مي تواند خسارات وارده به كاركنان را از محل مطالبات پيمانكار پرداخت نمايد.

ماده۱۸)پيمانكار متعهد مي گردد اتومبيل بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسايل رفاهي، بخاري ، دربها ، پنجره ها ، صندلي ها و سالم بودن شيشه ها هيچگونه نقصي نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان براي اتومبيل مذكور سريعا و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به تعمير و رفع عيب آن اقدان نمايد و در اين فاصله نيز جهت جلوگيري از ركود امور محوله خودروي مشابه و مناسب ديگري جايگزين نمايد

ماده ۱۹)پيمانكار موظف است خود و يا راننده اي را كه به كار مي گمارد متاهل، داراي كارت پايان خدمت و داراي سلامت كامل جسمي و رواني و مورد تاييد كارفرما باشد

ماده ۲۰) پيمانكار موظف است كه از ابتداي قرارداد با بغل نويسي يا نصب تابلويي كه نشان دهنده اتومبيل در خدمت كافرما مي باشد اقدام نمايد وهزينه اين عمل بر عهده پيمانكار خواهد بود.

ماده ۲۱)هرگونه توافق كتبي در ارتباط با موضوع قرارداد كه بين طرفين انجام و مخالف اين قرارداد نباشد به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند

ماده ۲۲) پيمانكار يك فقره تضمين معتبر به مبلغ ۱۰۰درصد کل قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام كارنزد كارفرما قرارداده كه پس از پايان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار و اخذ تاييديه ها و گواهي هاي لازم به وي مسترد خواهد گرديد

ماده ۲۳)اقامتگاه طرفين همان است كه در متن قرارداد قيد گرديده است و در صورتيكه اقامتگاه طرفين تغيير يابد بايستي به طرف ديگر اطلاع دهد در غير اينصورت كليه مكاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقي خواهد گرديد و طرفين هيچگونه اعتراض به اين امر نخواهند داشت.

ماده۲۴)در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين موضوع چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد به كارشناس مرضي الطرفين ارجاع و در صورتيكه كارشناس مرضي الطرفين انتخاب نگردد موضوع از طريق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گرديد.

ماده۲۵) پيمانكار اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل مطلع بوده و نسبت به اجراي هر كدام از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد.

اين قرارداد در۲۵   ماده و۴ بند و در چهار نسخه در تاريخ                   در محل                          تنظيم وبين طرفين مبادله گرديده است وكليه نسخ از نظر اجرايي حكم واحد را داراست.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

توافق نامه

 

به استناد ماده ۲۱ قراردادشماره………………….. مورخ………………………. ،موارد توافق به شرح ذيل مي باشد:

 

۱- ساعت مورد توافق از ساعت……………………. الي…………………… ايام تعطيل /غير تعطيل

۲- مبلغ ماهيانه ……………………… ريال در صورت تاييد انجام کار

۳-در صورت نياز، در غير از ساعات مورد توافق به ازاي هر ساعت مبلغ………………… ريال توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت      خواهد گرديد.که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گرديده است.

۴- در صورت اعزام پيمانكار به ماموريت هايي كه فاصله آن از محل كار بيش از ۵۰ كيلومتر باشد به ازاي هر كيلومتر………… ريال توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد. که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گرديده است

اين توافق نامه در يک نسخه تنظيم و نزد کارفرماباقي مي ماند

 

 

نام و نام خانوادگي                            نام و نام خانوادگي

پيمانکار                                  کارفرما

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات