آخرین خبرها

آیین نگارش

بخش های مختلف یک نامه اداری

بخش های مختلف یک نامه اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاریخ :…………………… شماره :……………………. پیوست :…………………… موضوع …………… سرلوحه : شرکت حمل و نقل :……………….. عنوان : مقدمه پیام اصلی نتیجه امضا ………. نام ونام خانوادگی پست سازمانی رونوشت گیزندگان رونوشت : ……………………… ……………………… ……………………… نشانی ……………………………………………………………………… ادامه مطلب »

چگونه یک نامه اداری موفق بنویسیم؟

چگونه یک نامه اداری موفق بنویسیم چند نکته برای نوشتن نامه های رسمی هرچند اصول نامه نگاری را در دوره های مختلف تحصیلی یاد گرفته ایم، بیشتر ما در مکاتبه با مشکل مواجه می شویم. یا لحن مناسب استفاده نمی کنیم و یا منظورمان را واضح و روشن بیان نمی ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات