آخرین خبرها

استشهاد

نمونه استشهاد اعسار

((استشهاد محلی)) بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)، درخواست می کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند، با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند : که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. ... ادامه مطلب »

استشهاد اعسار

((استشهاد محلی)) بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)، درخواست می کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند، با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند : که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. ... ادامه مطلب »

نمونه استشهاد محلی برای تعویض شناسنامه

استشهاد محلی ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ………….. از توابع بخش ………. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب ……….. فرزند ………. دارنده شناسنامه شماره ……….. صادره از ………….. تاریخ تولد …….. به علت بیسوادی و فقر موفق به تعویض شناسنامه نگردیده ام . ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات