آخرین خبرها

استشهاد

نمونه استشهاد محلی درخواست دفترچه بیمه خدمات روستائی

نمونه استشهاد محلی درخواست دفترچه بیمه خدمات روستائی

استشهادمحلی بدینوسیله از آقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ………… از توابع بخش …………. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه دفترچه بیمه خدمات روستائی اینجانب ……………. فرزند …………. دارنده شناسنامه شماره ……… صادره از ……………. تاریخ تولد …… و همسر/ فرزندانم به شرح ذیل مفقود ... ادامه مطلب »

استشهادیه درخواست تغییر تاریخ تولد

استشهاد محلی بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……….. از توابع …… بخش ……….. شهرستان ……………… استشهاد و استعلام می گردد در خصوص اینکه اطلاع دارند شناسنامه با مشخصات ذیل : نام و نام خانوادگی : ………. فرزند …….. شناسنامه شماره ………….. صادره ازحوزه ………… تاریخ ... ادامه مطلب »

نمونه استشهادیه درخواست اخذ سند ازدواج

استشهاد محلی بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……. از توابع بخش ……… استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب ……….. فرزند ……………. دارنده شناسنامه شماره ……………. صادره از ………… تاریخ تولد …………….. با خانم …….. فرزند …………… دارنده شناسنامه شماره ………….. صادره از ... ادامه مطلب »

نامه استشهاد محلی اعلام تحت پوشش بودن کمیته امداد امام خمینی

استشهاد محلی ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……. از توابع بخش ……….. شهرستان …….. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب ………….. دارنده شماره شناسنامه ……… تاریخ تولد ……….. صادره از ……….. که هم اکنون در ………………….. می باشم تحت پوشش نهادمقدس کمیته امدادامام ... ادامه مطلب »

نمونه استشهادیه محلی درخواست پروانه کسب

ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ………. از توابع بخش ….. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب …. فرزند ….. دارنده شناسنامه شماره …. صادره از ….. تاریخ تولد ….. دارای یک باب مغازه خواربارقروشی در روستای ………….. می باشم که تاکنون موفق به ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات