آخرین خبرها

نامه اخطار

نامه اخطار پوشش پرسنل خانم

تاریخ :۱۰/۰۴/۱۳۹۴ به نام خدا سرکار خانم …………… موضوع: اخطار بدلیل عدم رعایت موازین انضباط با توجه به پوشش نامناسب و خلاف مقررات درمحیطکارو چندین مرتبه تذکر شفاهی، بدین وسیله به شما اخطار میگردد که در رعایت پوشش مناسب شایسته سازمانی جدیت بیشتری از خود نشان دهید. بدیهی است در ... ادامه مطلب »

نامه جريمه مديران به علت عدم حضور در جلسه

تاریخ :  /   /   / بسمه تعالی جناب آقای / سرکار خانم :………… به دلیل عدم حضور در جلسه شورای مدیران مورخ            ، بدون هماهنگی قبلی ، بدین وسیله مبلغ …… ریال ( معادل ….. تومان ) جریمه نقدی برای شما منظور گردیده است ... ادامه مطلب »

نمونه متن نامه اداری اخطار

جناب آقای ….. به شماره کارمندی …… موضوع: اخطار بدلیل عدم رعایت موازین انضباط با توجه به رفتار ناشایست و خلاف مقررات در محیط کار، بدینوسیله به شما اخطار می گردد که در رعایت نظم و رفتار مناسب و شایسته سازمانی جدیت بیشتری از خود نشان دهید. بدیهی است در صورت عدم ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات