آخرین خبرها

نامه اداری

نمونه نامه گواهی اشتغال به کار با ذکر کسر حقوق

از : …………. به : بانک / موسسه مالی شعبه ……………. موضوع : گواهی ضمانت با سلام و احترام، بدینوسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم ……………به شماره ملی …… گواهی می شود نامبرده فوق کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت می باشد و حقوق ... ادامه مطلب »

گواهی کسر از حقوق بانک

نمونه گواهی کسر از حقوق بانک بنام خدا ریاست محترم بانک کشاوزی شعبه مرکزی با سلام احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای مرتضی ..ر به شناسنامه 427 فرزند رجبعلی از کارپذیران این شرکت می باشند . بنا به اظهار خودشان آقای …قیصر فرزند ….درخواست وامی به مبلغ45000000 ریال معادل چهار ... ادامه مطلب »

نمونه نامه کسر حقوق

گواهي كسر حقوق ریاست محترم صندوق قرض الحسنه ………… موضوع : معرفی آقا / خانم ………….. جهت ضمانت وام باسلام و احترام بدینوسیله اعلام می دارد آقا / خانم …………….. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………….. با حقوق و مزایای ماهیانه …………… ریال در این اداره / شرکت / سازمان / ... ادامه مطلب »

متن گواهي كسر حقوق

متن گواهي كسر حقوق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بدينوسيله گواهي مي شود خانم / آقاي …………………………………….. كارمند رسمي و تمام وقت اين اداره بوده و ماهانه بوده و ماهانه مبلغ …………………………………… حقوق دريافت مي كنند و تعهد مي نمايد در صورت عدم پرداخت اقساط خانم/آقاي……………….. كه از آن ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات