آخرین خبرها

نامه کسر حقوق

نمونه نامه گواهی اشتغال به کار با کسر حقوق

از : شرکت ……… به : بانک / موسسه مالی شعبه ……. موضوع : گواهی ضمانت با سلام و احترام، بدینوسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم ………..به شماره ملی ………… گواهی می شود نامبرده فوق کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت می باشد ... ادامه مطلب »

نمونه گواهی کسر از حقوق ضامن

بنام خدا ریاست محترم بانک کشاوزی شعبه مرکزی با سلام احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای …….. به شناسنامه …… فرزند …… از کارپذیران این شرکت می باشند . بنا به اظهار خودشان آقای …… فرزند …. درخواست وامی به مبلغ……. ریال معادل ……. تومان را از آن بانک نموده اند چون بانک خواهان ضامن ... ادامه مطلب »

متن نامه گواهی اشتغال به کـار

بنـام خـدا ریاست محترم بانک مهر اقتصاد موضـوع: گواهی اشتغال به کـار با سلام احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… ازکارکنان قراردادی این شرکت با حقوق ومزایای ماهانه …….. ریال معادل ……. تومان در این شرکت میباشد. این گواهی طبق موضوع فوق صادر وفاقد هرگونه ... ادامه مطلب »

نمونه گواهی کسر از حقوق بانک

ریاست محترم بانک ملی شعبه مرکزی ……. موضوع: گواهی کسر از حقوق با سلام احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای ابوالقاسم …… به شماره شناسنامه…… فرزند ….. از کارپذیران این شرکت می باشند . بنا به اظهار خودشان درخواست وامی به مبلغ ……….. ریال معادل ……….. تومان را از آن بانک نموده اند و شرکت تعهد می نماید ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات