آخرین خبرها

نمونه قرارداد ها

نمونه قرار دادها

قرارداد (مساقات)     طرف اول قرارداد(مالك): خانم/آقاي ………………………………… فرزند آقاي ………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ……………………………… متولد ……………………………… ساكن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقاي ………………………………… فرزند آقاي ………………………………………. داراي شناسنامه شماره…………………………… صادره از ……………………………… متولد ……………………………… ساكن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. مورد مساقات: درختان ميوه مثمره ثابته در شش ... ادامه مطلب »

سند اقرار بخشيدن بخشي از مهريه

سند اقرار بخشيدن بخشي از مهريه null اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………….. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. ... ادامه مطلب »

سند اقرار به زوجیت

سند اقرار به زوجیت null با ستایش و سپاس به خداوند بخشاینده ومهربان و درود فراوان بر پیامبر پاک و خاندان عزیزش و نظر اینکه از تاریخ : روز……… ماه ……….. سال۱۳ شمسی فی مابین اینجانبان : الف : …………. …………….. فرزند آقای ……………. ….. و نام مادر خانم …………. ... ادامه مطلب »

مبایعه نامه قطعی غیر معقول

مورد معامله و حدود آن : ………………………………….. ……………………. …………… …… محدوده و مورد ثبت ………… جلد سند مالکیت ثبت شده ذیل شماره ……………………… صفحه …………………. دفتر املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ………………… با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء شی ء کائناً ما کان و به ... ادامه مطلب »

قرار داد اجاره یک واحد آپارتمان

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : ………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني …………………………… و به اعتبار امضاي خانم/آقاي ………………..(رئيس هيات مديره) فرزند آقاي ……………….. داراي شماره شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. متولد ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات