آخرین خبرها

گوناگون

حکم اجرت المثل ایام زناشویی

    نمونه راي در خصوص اجرت المثل ايام زناشويي             بسمه تعالي     (راي دادگاه )     نظر به تقاضاي زوج آقاي …….. مبني بر صدور حكم طلاق با توجه به محتويات پرونده و نظريه داوران و ملاحظه اختلافات خانوادگي زوجين كه مثبت ... ادامه مطلب »

حکم خسارت ناشی از تصادف

    نمونه راي داير بر مطالبه خسارت ناشي از تصادف     بسمه تعالي     به تاريخ ………. پرونده كلاسه ……. شماره دادنامه …….. مرجع رسيدگي : شعبه ……… دادگاه عمومي ……… خواهان ………. خوانده …………… خواسته : مطالبه خسارت ناشي از تصادف گردش كار : خواهان دادخواستي ... ادامه مطلب »

رای منع زن(زوجه) به اشتغال به کار

    نمونه راي به منع زوجه از اشتغال به كار            بسمه تعالي     (راي دادگاه )     در خصوص دادخواست آقاي ……… به طرفيت بانو ……….. به خواسته منع اشتغال همسرش از كار و دادخواست ديگر آقاي …….به طرفيت بانو…… داير به ... ادامه مطلب »

حکم الزام به تنظیم سند رسمی

    نمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دعوي آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي …… به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به شرح دادخواست تقديمي . با توجه ... ادامه مطلب »

رای تعدیل اجاره بها

    نمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بها   بسمه تعالي   (راي دادگاه )   از توجه به تصوير مصداق اجاره نامه رسمي شماره ……..و ………..و. ……… تنظيمي در مورخه ….. دفتر خانه شماره …… شهرستان …….. و استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي ثبتي شماره ……..و ………. در ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات