آخرین خبرها

گوناگون

رای منع زن(زوجه) به اشتغال به کار

    نمونه راي به منع زوجه از اشتغال به كار            بسمه تعالي     (راي دادگاه )     در خصوص دادخواست آقاي ……… به طرفيت بانو ……….. به خواسته منع اشتغال همسرش از كار و دادخواست ديگر آقاي …….به طرفيت بانو…… داير به ... ادامه مطلب »

حکم الزام به تنظیم سند رسمی

    نمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دعوي آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي …… به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به شرح دادخواست تقديمي . با توجه ... ادامه مطلب »

رای تعدیل اجاره بها

    نمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بها   بسمه تعالي   (راي دادگاه )   از توجه به تصوير مصداق اجاره نامه رسمي شماره ……..و ………..و. ……… تنظيمي در مورخه ….. دفتر خانه شماره …… شهرستان …….. و استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي ثبتي شماره ……..و ………. در ... ادامه مطلب »

حکم پرداخت نفقه و مهریه

    نمونه حكم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهريه         بسمه تعالي     (راي دادگاه )     خواسه زوجه خانم …….. به تعيين تكليف نفقه اعم از گذشته و آينده و مطالبه تمام مهريه ما في القباله و آمادگي تمكين در صورت مفروضه ... ادامه مطلب »

حکم مطالبه یک وجه سفته

    نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته        بسمه تعالي     به تاريخ ……….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه ……. مرجع رسيدگي :شعبه …. دادگاه عمومي ……….. خواهان : آقاي (الف )……. خوانده : آقاي (ب) ………… خواسته : مطالبه وجه يك فقره ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات