آخرین خبرها

نمونه حکم توقیف شرکت

    نمونه راي در خصوص حكم توقيف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دعوي شركت …… به طرفيت شركت ……….. به خواسته صدور حكم توقيف شركت مزبور نظر به اينكه دعوي خواهان مستند ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص جلب ثالث

    نمونه راي در خصوص جلب ثالث       بسمه تعالي       به تاريخ …………… پرونده كلاسه …………. شماره دادنامه ……… مرجع رسيدگي : شعبه ………….. دادگاه عمومي ………. خواهان ……….. خوانده ………….. خواسته : الزام به تنظيم سند رسمي انتقال تلفن مجلوب :…………………….   (راي دادگاه ... ادامه مطلب »

نمونه رای جرایم مطبوعاتی

    نمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتي       بسمه تعالي   به تاريخ : ۳۰/۰۶/۱۳۷۷ پرونده كلاسه ۷۶/۱۴۱۰/۳۴۱ شماره دادنامه ۲۷۳ مرجع رسيدگي : شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي كاركنان دولت (مطبوعات ) شاكيان : ۱- رياست هيات مديره شركت تعاوني مسكن ۲- بهزاد ۳- ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص تصرف عدوانی

    نمونه راي در خصوص تصرف عدواني       بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده آقايان علي و ناصر متهمند به تصرف عدواني شارع ۴ متري و تبديل آن به ۲ متري به زمين آقاي شاهرخ بوده بدين توضيح كه شاكي اخير الذكر ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص ترک انفاق

    نمونه راي در خصوص ترك انفاق     بسمه تعالي     به تاريخ : ۱۶/۰۱/۱۳۷۶ پرونده كلاسه ۷۵/۱۰۰۸ شعبه هشتم شماره دادنامه : ۱۸ مرجع رسيدگي : شعبه هشتم دادگاه عمومي تنكابن شاكي : خانم صديقه متهم : آقاي عليرضا اتهام : ترك انفاق گردش كار : ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات