آخرین خبرها

نمونه رای جرایم مطبوعاتی

    نمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتي       بسمه تعالي   به تاريخ : 30/06/1377 پرونده كلاسه 76/1410/341 شماره دادنامه 273 مرجع رسيدگي : شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي كاركنان دولت (مطبوعات ) شاكيان : 1- رياست هيات مديره شركت تعاوني مسكن 2- بهزاد 3- ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص ترک انفاق

    نمونه راي در خصوص ترك انفاق     بسمه تعالي     به تاريخ : 16/01/1376 پرونده كلاسه 75/1008 شعبه هشتم شماره دادنامه : 18 مرجع رسيدگي : شعبه هشتم دادگاه عمومي تنكابن شاكي : خانم صديقه متهم : آقاي عليرضا اتهام : ترك انفاق گردش كار : ... ادامه مطلب »

نمونه حکم ضرب و جرح عمدی

    نمونه راي در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي       بسمه تعالي       (راي دادگاه )   در خصوص اتهام آقايان رديف اول ايرج فرزند برجعلي رديف دوم رمضان رديف سوم سيد نصر الله فرزند سيد رضا و رديف چهارم سيد عباس فرزند نصر ... ادامه مطلب »

نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی

    نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال     بسمه تعالي   به تاريخ …….. پرونده كلاسه …… شماره دادنامه …… مرجع رسيدگي : شعبه ……. دادگاه عمومي ………. خواهان : خانم …. با ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات