آخرین خبرها

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

    نمونه راي در خصوص دعوي متقابل     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دادخواست خواهان…….. به طرفيت خوانده …………. به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره و دادخواست دعوي متقابل خوانده …… به طرفيت خواهان …. به خواسته تخليه عين مستاجره به خاطر ... ادامه مطلب »

نمونه رای خیانت در امانت

    نمونه راي در خصوص خيانت در امانت     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده بر حسب كيفر خواست صادره از شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهر ري آقاي غلامرضا فرزند حسين ۲۹ ساله اهل و ساكن تهران متهم است به خيانت در ... ادامه مطلب »

نمونه حکم توقیف شرکت

    نمونه راي در خصوص حكم توقيف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دعوي شركت …… به طرفيت شركت ……….. به خواسته صدور حكم توقيف شركت مزبور نظر به اينكه دعوي خواهان مستند ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص جلب ثالث

    نمونه راي در خصوص جلب ثالث       بسمه تعالي       به تاريخ …………… پرونده كلاسه …………. شماره دادنامه ……… مرجع رسيدگي : شعبه ………….. دادگاه عمومي ………. خواهان ……….. خوانده ………….. خواسته : الزام به تنظيم سند رسمي انتقال تلفن مجلوب :…………………….   (راي دادگاه ... ادامه مطلب »

نمونه رای جرایم مطبوعاتی

    نمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتي       بسمه تعالي   به تاريخ : ۳۰/۰۶/۱۳۷۷ پرونده كلاسه ۷۶/۱۴۱۰/۳۴۱ شماره دادنامه ۲۷۳ مرجع رسيدگي : شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي كاركنان دولت (مطبوعات ) شاكيان : ۱- رياست هيات مديره شركت تعاوني مسكن ۲- بهزاد ۳- ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات