آخرین خبرها

حکم پرداخت نفقه و مهریه

    نمونه حكم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهريه         بسمه تعالي     (راي دادگاه )     خواسه زوجه خانم …….. به تعيين تكليف نفقه اعم از گذشته و آينده و مطالبه تمام مهريه ما في القباله و آمادگي تمكين در صورت مفروضه ... ادامه مطلب »

حکم مطالبه یک وجه سفته

    نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته        بسمه تعالي     به تاريخ ……….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه ……. مرجع رسيدگي :شعبه …. دادگاه عمومي ……….. خواهان : آقاي (الف )……. خوانده : آقاي (ب) ………… خواسته : مطالبه وجه يك فقره ... ادامه مطلب »

حکم الزام خوانده به تعمیرات اساسی

    نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   خواسته خواهان …… الزام خوانده …….. به تعميرات اساسي شش دانگ دو باب دكان به شرح دادخواست تقديمي مي باشد . نظر به اينكه مالكيت موجر و ... ادامه مطلب »

حکم استرداد و بازگرداندن جهیزیه

    نمونه حكم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهيزيه          بسمه تعالي     (راي دادگاه )     در مورد دعوي خواهان خانم … به طرفيت آقاي …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهيزيه موضوع سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط ... ادامه مطلب »

حکم اجازه ازدواج به دوشیزه بدون اجازه پدر

    نمونه حكم راجع به اجازه ازدواج به دوشيزه به لحاظ مضايقه پدر از دادن اجازه       بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص درخواست دوشيزه ……. به خواسته تقاضاي اجازه ازدواج رسمي به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدني خلاصه آنچه كه خواهان طي ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات