آخرین خبرها

حکم الزام خوانده به تعمیرات اساسی

    نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   خواسته خواهان …… الزام خوانده …….. به تعميرات اساسي شش دانگ دو باب دكان به شرح دادخواست تقديمي مي باشد . نظر به اينكه مالكيت موجر و ... ادامه مطلب »

حکم استرداد و بازگرداندن جهیزیه

    نمونه حكم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهيزيه          بسمه تعالي     (راي دادگاه )     در مورد دعوي خواهان خانم … به طرفيت آقاي …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهيزيه موضوع سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط ... ادامه مطلب »

حکم اجازه ازدواج به دوشیزه بدون اجازه پدر

    نمونه حكم راجع به اجازه ازدواج به دوشيزه به لحاظ مضايقه پدر از دادن اجازه       بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص درخواست دوشيزه ……. به خواسته تقاضاي اجازه ازدواج رسمي به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدني خلاصه آنچه كه خواهان طي ... ادامه مطلب »

نمونه حکم دعوی

    نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث         بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دعوي معترض ثالث آقاي …….. به طرفيت خواندگان …………. در پرونده كلاسه ….. نظر به اينكه ايراد و دفاع موجه و مدلل از سوي معترض ثالث نسبت به دادنامه ... ادامه مطلب »

نمونه حكم دائر بر تحرير و تقسيم تركه متوفي

    نمونه حكم دائر بر تحرير و تقسيم تركه متوفي       بسمه تعالي     (راي دادگاه )   در خصوص دعوي خواهان ها به طرفيت خوانده دائر بر تحرير و تقسيم تركه مرحوم حيدر كه عبارت است از شش دانگ يك دستگاه اتومبيل بنز مدل ۸۰ ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات