آخرین خبرها

نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی

    نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال     بسمه تعالي   به تاريخ …….. پرونده كلاسه …… شماره دادنامه …… مرجع رسيدگي : شعبه ……. دادگاه عمومي ………. خواهان : خانم …. با ... ادامه مطلب »

حکم جبران خسارت مادی و معنوی

    نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان معنوي و مادي     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در خصوص دعوي ايمان به طرفيت رضا و فريبا به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و ... ادامه مطلب »

حکم اجرت المثل ایام زناشویی

    نمونه راي در خصوص اجرت المثل ايام زناشويي             بسمه تعالي     (راي دادگاه )     نظر به تقاضاي زوج آقاي …….. مبني بر صدور حكم طلاق با توجه به محتويات پرونده و نظريه داوران و ملاحظه اختلافات خانوادگي زوجين كه مثبت ... ادامه مطلب »

حکم خسارت ناشی از تصادف

    نمونه راي داير بر مطالبه خسارت ناشي از تصادف     بسمه تعالي     به تاريخ ………. پرونده كلاسه ……. شماره دادنامه …….. مرجع رسيدگي : شعبه ……… دادگاه عمومي ……… خواهان ………. خوانده …………… خواسته : مطالبه خسارت ناشي از تصادف گردش كار : خواهان دادخواستي ... ادامه مطلب »

رای منع زن(زوجه) به اشتغال به کار

    نمونه راي به منع زوجه از اشتغال به كار            بسمه تعالي     (راي دادگاه )     در خصوص دادخواست آقاي ……… به طرفيت بانو ……….. به خواسته منع اشتغال همسرش از كار و دادخواست ديگر آقاي …….به طرفيت بانو…… داير به ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات